Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Regelwijzigingen per 1 januari 2023 15 januari 2023

Elke vier jaar, bij het verschijnen van een nieuw regelboek, wijzigen de R&A en de USGA enkele golfregels. Het gaat hierbij om verbeteringen en preciseringen zodat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn.

Regel 25 - Regels voor golfers met een beperking

Het Regelboek 2023-2027 heeft een nieuw hoofdstuk – 25 – met daarin de regels voor golfers met een beperking.

Toelichting

Deze aanpassing komt voort uit het streven van de R&A en USGA naar inclusiviteit. Regel 25 is vanaf 1 januari 2023 van toepassing op alle wedstrijden en spelvormen.

2019: De “Aangepaste Regels voor spelers met een beperking” zijn niet opgenomen in het Regelboek. De Aangepaste Regels zijn alleen van toepassing als zij als plaatselijke regels zijn ingesteld door de Commissie die verantwoordelijk is voor een wedstrijd.

2023: De regels voor spelers met een beperking zijn onderdeel van de standaardregels en opgenomen in het Regelboek om aan te geven dat deze van toepassing zijn in alle wedstrijden waaraan golfers met een beperking meedoen.

Regel 3.3b(4) - Scoren bij strokeplay, verantwoordelijkheid van de speler

Een speler wordt na 2022 niet meer bestraft als hij of zij bij een wedstrijd met handicapverrekening niet zijn of haar handicap op de scorekaart vermeldt. De Commissie is ervoor verantwoordelijk dat de handicap van een speler juist is. De Commissie is ook verantwoordelijk voor het berekenen van de handicapslagen van de speler en voor het berekenen van de nettoscore van een speler. Bij qualifying scores die een golfer inlevert buiten wedstrijden om gelden de regels van het Wereld Handicap Systeem: de speler is verantwoordelijk voor de juiste handicap op zijn of haar scorekaart.

Toelichting

Deze aanpassing heeft te maken met een toename van verschillende technologieën om scores in te leveren sinds de invoering van het Wereld Handicap System (WHS).

Voorbeeld

2019: Bij een wedstrijd met handicapverrekening is de speler is ervoor verantwoordelijk zich ervan te verzekeren dat zijn of haar handicap correct is. Als een speler een scorekaart inlevert zonder de juiste handicap: -wordt de speler voor de wedstrijd met handicapverrekening gediskwalificeerd als de handicap op de scorekaart te hoog is en dit het aantal slagen dat hij of zij krijgt beïnvloedt, of als er geen handicap is vermeld; -telt de nettoscore met gebruik van de lage handicap, zonder straf, als de handicap op je scorekaart te laag is.

2023: De Commissie is verantwoordelijk voor correcte handicaps en voor het berekenen van het aantal handicapslagen en het bepalen van de nettoscore van de speler.

Regel 4.1a(2) - Gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens de ronde.

Een speler mag na 2022 een beschadigde club vervangen, mits de club niet is beschadigd door misbruik en mits de speler bij de vervanging van de club geen onnodig oponthoud veroorzaakt.

Voorbeeld

2019: Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde niet vervangen (tenzij de speler niet zelf de beschadiging heeft veroorzaakt).

2023: Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde vervangen, mits de beschadiging niet is veroorzaakt door misbruik van de club.

Regel 6.3b(3) - Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole

In het Regelboek 2023-2027 is de straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels in spel is gebracht, teruggebracht van de algemene straf tot 1 strafslag.

Voorbeeld

2019 Een speler markeert zijn bal (een Pinnacle Rush gemarkeerd met één zwarte stip) die op de green ligt, neemt deze op en vervangt deze door een andere bal (bijvoorbeeld een Titleist ProV1 met één zwarte stip of een andere Pinnacle Rush, eentje die gemarkeerd is met twee zwarte stippen). Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij 2 strafslagen. De speler moet de hole nu uitspelen met de vervangende bal. De speler had de originele bal (de Pinnacle Rush met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.1b en heeft de andere bal (de Titleist ProV1 of de Pinnacle Rush met twee zwarte stippen) in strijd met de regels in het spel gebracht.

2023: Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij 1 strafslag. De speler moet de hole uitspelen met de vervangende bal. De speler had de originele bal (de Pinnacle Rush met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.1b.

Regel 11.1b - Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon of invloed van buitenaf: plaats van waar de bal gespeeld moet worden

In het Regelboek 2023-2027 is Regel 11.1b(2) veranderd. Als een bal die vanaf de green wordt gespeeld een insect, de speler of de club raakt die is gebruikt om de slag te doen, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.

Toelichting

2019: Als de bal na een slag op de green een dier, persoon of los obstakel op de green raakt, vervalt de slag en moet de bal opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek.

2023: Als de bal na een slag op de green een insect, de speler zelf of de club waarmee de slag is gedaan raakt, moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt.

Voorbeeld

2019: Na een slag op de green raakt de bal een kever die op de green loopt. De slag telt niet en de bal moet opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek.

2023: De slag telt en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt.

Algemene wijzigingen - Recht naar achteren ontwijken

De procedure voor het recht naar achteren ontwijken, een procedure die vaak wordt toegepast als een speler een hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart, is per 1 januari 2023 vereenvoudigd. De speler moet de bal op de lijn droppen. De plek op de lijn waar de gedropte bal het eerst de grond raakt, creëert een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt. Deze wijziging komt naar voren in aanpassingen van de regels 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b en 19.3 en in de definitie van dropzone.

Toelichting

2019 Bij het recht naar achteren ontwijken behoort een speler een referentiepunt te kiezen op de lijn. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte, niet dichter bij de hole.

2023 Bij het recht naar achteren ontwijken moet de speler de bal droppen op de lijn. Het punt waar de bal na het droppen het eerst de lijn raakt, is het referentiepunt. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte in alle richtingen, ook dichter bij de hole. In andere woorden: de bal moet tot rust komen binnen één clublengte van de plaats waar hij gedropt wordt.

Regel 9.3 - Bal bewogen door natuurkrachten

In het Regelboek 2023-2027 komt een nieuwe Uitzondering 2 bij Regel 9.3 die bepaalt dat een bal moet worden teruggeplaatst als hij naar een ander gebied van de baan beweegt nadat hij is gedropt, geplaatst of teruggeplaatst. Dit geldt ook als de bal buiten de baan tot stilstand komt.

Voorbeeld

Een speler ontwijkt een hindernis en dropt zijn of haar bal op de helling buiten de hindernis. Nadat de bal tot stilstand is gekomen binnen de dropzone, rolt deze als gevolg van de zwaartekracht terug de hindernis in.

2019: Doordat de bal is bewogen door natuurkrachten, moet hij gespeeld worden zoals hij ligt (of de speler moet opnieuw de hindernis ontwijken met opnieuw bijtelling van 1 strafslag)

2023: Doordat de bal is bewogen door natuurkrachten en naar een ander deel van de baan is gerold, moet hij worden teruggeplaatst. De speler krijgt geen straf.

Regel 10.2b - Andere hulp

In het Regelboek 2023-2027 is Regel 10.2b voor de duidelijkheid herschreven. In de regel zijn nu ook de belangrijkste principes van de Clarifications (Interpretaties) verwerkt die in april 2019 zijn uitgegeven ter ondersteuning van deze regel. Regel 10.2b(1) en (2) bepalen dat noch de caddie noch enig ander persoon een voorwerp mag neerleggen om de speler te helpen met de speellijn of andere informatie over richting (zoals wanneer de speler de vlaggenstok niet kan zien) – en de speler kan de straf niet ontlopen door het voorwerp te laten verwijderen voordat de slag wordt gedaan.

Toelichting

2019: Als de bal niet op de green ligt, mag de speler een voorwerp laten plaatsen om de speellijn aan te geven. Dat voorwerp moet worden verwijderd voordat de slag wordt gedaan.

2023: Nergens op de baan mag de speler een voorwerp laten plaatsen om de speellijn aan te geven. De speler kan de straf (algemene straf) niet ontlopen door het voorwerp te (laten) verwijderen voordat de slag wordt gedaan.

Regel 21.1c - Straffen bij stableford

In de regels vanaf 1 januari 2023 geldt dat straffen met betrekking tot clubs, de starttijd en onnodig oponthoud voortaan op de hole worden toegepast, op dezelfde manier als bij standaard strokeplay. Deze wijziging wordt ook doorgevoerd in regel 21.3c (Straffen bij par/bogey).

Toelichting

2019: Spelen met meer dan 14 clubs, te laat starten en onnodig oponthoud worden bestraft door het totaal aantal punten van de ronde te verlagen met de strafpunten die van toepassing zijn.

2023: Spelen met meer dan 14 clubs, te laat starten en onnodig oponthoud worden bestraft door het bijtellen van strafslagen op de betreffende hole.

Voorbeeld

Een speler start 2 minuten te laat bij een stableford-wedstrijd en scoort 1 punt op de eerste hole en totaal 34 punten voor de ronde.

2019: De score van de speler wordt met 2 punten verlaagd. De score van de speler voor de ronde is 32 punten.

2023: De speler krijgt 2 strafslagen op de eerste hole en scoort daar geen punten. De score van de speler voor de ronde is 33 punten.

Regel 1.3c(4) - Toepassen van straffen bij meerdere regelovertredingen

Na 2022 maakt het bepalen of overtredingen gerelateerd of niet gerelateerd zijn geen deel meer uit van de toepassing ervan, wat betekent dat er minder gevallen zullen zijn waarin meerdere straffen van toepassing zijn.

Toelichting

2019: Als een speler meerdere regels overtreedt of een enkele regel meerdere keren overtreedt voordat sprake is van een tussenkomende gebeurtenis en als de overtredingen het gevolg zijn van afzonderlijke en niet gerelateerde handelingen, dan krijgt de speler apart straf voor elke overtreding.

2023: Als een speler meerdere regels overtreedt of een enkele regel meerdere keren overtreedt voordat sprake is van een tussenkomende gebeurtenis, krijgt de speler slechts één straf. Als de regelovertredingen verschillend bestraft worden, krijgt de speler de hogere straf.

Voorbeeld

2019 In een strokeplay-wedstrijd raakt een speler het zand in een bunker bij het maken van een oefenswing en breekt hij een tak af die de ruimte van zijn voorgenomen swing belemmert. De speler krijgt in totaal 4 strafslagen: 2 strafslagen voor het aanraken van het zand in de bunker en 2 strafslagen voor het verbeteren van de ruimte voor zijn voorgenomen swing.

2023: De speler krijgt in totaal 2 strafslagen.

Algemene wijzigingen - Hoe te handelen wanneer een slag opnieuw moet worden gedaan

In het Regelboek 2023-2027 zijn verschillende regels die de uitdrukking "de slag telt niet" gebruikten (zoals regel 11.1b) gewijzigd. Het niet opnieuw spelen van een slag wanneer dat is vereist, heeft niet langer de straf van diskwalificatie tot gevolg, alhoewel het nog altijd een overtreding van de betreffende regel is.

Toelichting

Wanneer een slag vervalt en opnieuw moet worden gespeeld, maar de speler nalaat dit te doen is de kans groot dat de bal niet alleen van een verkeerde plaats wordt gespeeld, maar dat die plaats ook een significant voordeel geeft.

2019: Het niet opnieuw spelen van de slag maar de bal spelen zoals hij ligt, is spelen van een verkeerde plaats. De speler krijgt de algemene straf en wordt bij strokeplay als de verkeerde plaats een significant voordeel oplevert gediskwalificeerd.

2023: Het niet opnieuw spelen van de slag maar de bal spelen zoals hij ligt, is niet het spelen van een verkeerde plaats. De vorige slag (die moest vervallen) telt wel en de speler krijgt daarnaast de algemene straf.

Voorbeeld

In een strokeplay wedstrijd, speelt een speler een slag die vervalt niet opnieuw maar speelt de bal van de plaats waar deze tot stilstand is gekomen.

2019: De vorige slag telt niet, maar de speler krijgt 2 strafslagen voor het spelen van de verkeerde plaats. De speler wordt gediskwalificeerd als hij significant voordeel heeft gehad door het spelen van die verkeerde plaats.

2023: De vorige slag telt wel en de speler krijgt 2 strafslagen.

WHS: Tijdslimieten Scorekaart Registratie 28 juni 2022

Het nieuwe WHS systeem heeft gevolgen voor de periode waarbinnen u een scorekaart dient in te voeren.

De NGF Handicap Registratie van startendegolfers.nl wordt verzorgd door Golf4Holland.

Lees meer: WHS: Tijdslimieten Scorekaart Registratie

Ready golf: stimulans voor meer snelheid en plezier 06 februari 2022

We houden er allemaal van om zonder al teveel oponthoud een ronde golf te spelen. Vaak (onnodig) wachten kan als vervelend worden ervaren en u kunt hierdoor uit uw ritme gehaald worden met een minder goede score tot gevolg. Een oplossing hiervoor? Ready golf! Ready golf is een filosofie die voor alle partijen geldt: golfclubs, golfbanen, wedstrijdorganisaties en de golfers. Naast meer achtergrondinformatie over ready golf geven we ook tips over de manier waarop u als golfer kan bijdragen aan meer snelheid en plezier op de golfbaan.

Lees meer: Ready golf: stimulans voor meer snelheid en plezier

Opnieuw starten met golfen doe je zo 05 februari 2022

Heeft u een tijd niet gegolfd en wilt u het golfen weer oppakken? Dat is eenvoudig te regelen! U heeft er niet eens een oude NGF-pas of uw oud NGF-nummer voor nodig. Hoe dit precies werkt, leggen we in dit artikel uit.

Lees meer: Opnieuw starten met golfen doe je zo

Jaarlijkse handicapherziening 2022 02 februari 2022

Elk jaar heeft een golfclub de mogelijkheid om een jaarlijkse handicapherziening uit te voeren. Het is geen verplichting voor de golfclubs, maar het wordt door de NGF sterk aanbevolen. Ook na de invoering van het wereldhandicapssyteem, blijft deze herziening plaatsvinden. Wat betekent dit voor uw handicap?

Lees meer: Jaarlijkse handicapherziening 2022

Meer nieuws...

 1. Routekaart golf tijdens corona
 2. Golfen tijdens de coronapandemie
 3. Een nieuwe handicap met het wereldhandicapsysteem
 4. Alle informatie en vragen over het wereldhandicapsysteem
 5. Checklist golfregels 2023 voor recreatieve golfers
 6. De basisbeginselen van de golfbaan die iedereen moet weten
 7. De nieuwe golfregels voor een golfbal in een bunker
 8. Hindernissen zijn de nieuwe waterhindernissen
 9. Gaten, obstakels en tijdelijk water zonder straf ontwijken
 10. Een ingebedde golfbal zonder straf plaatsen of droppen
 11. Het droppen van een bal volgens de nieuwe regels
 12. Oefen de golfregels vanaf 2019 met online examens
 13. De 10 belangrijkste wijzigingen van de golfregels in 2019
 14. Tips voor het golfen tijdens extreme hitte
 15. Alles wat u moet weten over het NGF-lidmaatschap
 16. Maak gratis kennis met golf
 17. De beste voorbereiding op golf in de winter
 18. Handicapsysteem per 2018 in een nieuw jasje
 19. Jaarlijkse handicapherziening in 2018
 20. Hoe vaak speelt u uw handicap?
 21. 9 tips om frustraties van langzaam spel te voorkomen
 22. Kies de beste putter met deze tips
 23. Modernisering golfregels vanaf 2019
 24. Vanaf welke tee slaat u af?
 25. 6 redenen waarom golf extreem gezond is
 26. 6 dingen die echt (niet) kunnen met een mobiel
 27. Wijziging golfregels in 2017
 28. 5 tips om tekenbeten tijdens golf te voorkomen
 29. Doe mee met Drive, Chip & Putt
 30. Een EGA-handicap voor alle golfers, ook beginners
 31. De 10 meest gestelde vragen over afstandsmeters
 32. Wijzigingen EGA-handicapsysteem 2016
 33. Leer golfen in een chateau in Frankrijk
 34. Gewijzigde golfregels en golfregelexamen 2016
 35. Prijswinnaars Golfregelexamens
 36. De beste tips voor het winterweer
 37. Giftcard van € 10,- bij NGF-registratie 2016
 38. 7 Voordelen om te starten met golfen
 39. Scorekaarten buitenland geldig voor handicap
 40. Samenvatting van de belangrijkste golfregels
 41. Partner Strokeplay samen met Off Course Golf
 42. Gratis app met golfregels
 43. 'Ingewikkeld' handicapsysteem onder de loep
 44. Onweer tijdens het golfen
 45. Website upgrade en nieuw jasje
 46. Korte warming-up voor betere score
 47. Nationale Open Golfdagen 2014
 48. Nieuwe en gewijzigde golfregels 2014
 49. Golfpaspoort verdwijnt
 50. Samenvoeging Golfpaspoort en het 9-Stappenplan
 51. Nieuwe golfregel: Afstandsmeters
 52. Golfregelexamen 2014 online oefenen
 53. Jaarlijkse herziening handicap
 54. Samenwerking NGF en PGA met NVG
 55. Afstandsmeters toegestaan op de golfbaan
 56. Korting op NGF-registratie
 57. Startende Golfers Virtuele Golfclub
 58. Verzendkosten webshop gehalveerd
 59. Verankerd putten vanaf 2016 niet toegestaan
 60. Nieuwe oefenvragen golfregelexamen
 61. Golfcursussen in heel Nederland
 62. Vernieuwd golfregelexamen 2013
 63. Registratie bij Stichting Golfsport
 64. Nu ook eenvoudig op zoek naar locatie voor handicapregistratie
 65. Nationale Open Golfdagen 2013
 66. Nieuw naam en vernieuwde website
 67. GVB-examen 2012 oefenen en golfballen winnen
 68. Nieuwe indeling tees golfbanen
 69. Van handicap 54 naar 36
 70. Nieuwe vragen GVB golfregelexamen 2012
 71. Tijdlijn NGF 9-stappenplan
 72. GVB halen of Golfpaspoort?
 73. Nationaal Golfpaspoort: golfen zonder examen
 74. NGF 9-Stappenplan
 75. Onze webshop is online
 76. Examenvragen en gewijzigde golfregels 2012
 77. Nieuwe gewijzigde golfregels 2012-2015
 78. Interview met clubfitter Theo Erben
 79. Gratis account = voordelen!
 80. Op zoek naar locaties voor golflessen?
 81. Alle locaties voor het officiële NGF examen
Advertentie